Confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și securitate

Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental consacrat, de asemenea, prin Tratatul de la Lisabona. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de
lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a obține rectificarea acestora”.

Orice persoană fizică are dreptul la protecția adecvată a datelor sale cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie necesară, corectă, legală și proporționată. Datele furnizate direct sau indirect de persoanele fizice nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele precizate inițial şi nici transmise fără discriminare entităţilor pe care persoanele în cauză nu le-au desemnat în acest scop. Aceste drepturi se aplică tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate sau de locul de reședință. Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală sunt permise numai cu acordul explicit al persoanei în cauză, dacă legislația națională autorizează acest lucru18.

Persoanele fizice au dreptul să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi site-urile web, bazele de date, furnizorii de servicii etc. („operatorii de date cu caracter personal”), precum și să corecteze sau să șteargă datele respective, dacă acestea sunt incomplete sau inexacte.

  • Operatorii de date cu caracter personal trebuie să informeze consumatorii atunci când colectează date cu caracter personal care îi privesc;
  • Persoanele fizice au dreptul să cunoască numele operatorului, scopul în care sunt prelucrate datele și persoana către care pot fi transferate datele;
  • Persoanele fizice au dreptul să întrebe operatorul de date cu caracter personal dacă prelucrează date cu caracter personal care le privesc;
  • Persoanele fizice au dreptul să primească o copie a datelor care le privesc într-o formă inteligibilă;
  • Persoanele fizice au dreptul să solicite eliminarea, blocarea sau ștergerea datelor, dacă acestea sunt incomplete, inexacte sau obținute prin mijloace ilegale.
  • Persoanele fizice au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

Persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii care să producă efecte juridice asupra lor ori care să le afecteze în mod semnificativ și care să fie întemeiată numai pe prelucrarea automată a datelor în scopul evaluării anumitor aspecte cu caracter personal, cum ar fi performanţele profesionale, bonitatea, încrederea pe care o prezintă, comportamentul etc.

Aceste drepturi se aplică, de asemenea, mediului online, în care persoanele fizice beneficiază, în plus, de următoarele drepturi:

  • să fie informate pe deplin și să își dea consimțământul în acest sens, dacă un site web stochează și recuperează informații din echipamentele lor terminale sau dorește să le urmărească atunci când navighează pe internet;
  • să beneficieze de confidențialitatea comunicațiilor lor online, cum ar fi e-mailurile;
  • să fie informate în acest sens, dacă datele lor cu caracter personal deţinute de furnizorul de servicii de internet au fost compromise, de exemplu, pierdute sau furate, iar confidențialitatea acestora poate fi afectată;
  • să nu primească comunicații comerciale nesolicitate, cunoscute sub numele de „spam”, cu excepția cazului în care și-au dat acordul în acest sens.

 

Legislatie U.E.

DIRECTIVE

Directiva 95/46/CE

Directiva 2002/58/CE

Directiva 24/2006

Directiva 31/2000

 

DECIZII

Decizia 2010/87/UE din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal catre persoanele imputernicite de catre operator stabilite in țari terțe in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia 2010/365/UE din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozisiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informatii Schengen in Republica Bulgaria si in România

Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal catre persoanele imputernicite de catre operator stabilite in țari  terțe in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2010/87/UE)

Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind infiintarea Oficiului European de Politie (Europol), CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de Informatii privind vizele (VIS) in vederea consultarii de catre autoritatile desemnate ale statelor membre si de catre Europol in scopul prevenirii, depistarii si cercetarii infractiunilor de terorism si a altor infractiuni grave

Decizie cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul cooperarii polițienești și judiciare in materie penala

Decizia Comisiei din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE si a altor dispozitii de aplicare a Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II)

Decizia 2007/533/JAI din 27 iunie 2007 privind instituirea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informtii Schengen din a doua generatie

Decizia 2004/915/CE din 27 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal catre țari terțe

Decizia 2001/497/CE din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal catre țarile terțe in temeiul Directivei 95/46/CE

 

CONVENTII

Conventie din 19 iunie 1990 de aplicare a acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduala a controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990

Conventie privind infiintarea Oficiului European de Politie, in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana (Conventia Europol)

Coventia de la Prum – Schengen III

 

REGULAMENTE

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar de vize

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind Sistemul de Informasii privind vizele (VIS) si schimbul de date intre statele membre cu privire la vizele de scurta sedere

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II)

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind accesul la Sistemul de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) al serviciilor competente, in statele membre, pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor

 

RECOMANDARI

Recomandarea 2009/387/CE din 12 mai 2009 privind aplicarea principiilor de respectare a vietii private si protectie a datelor in aplicatiile bazate pe identificarea prin radiofrecventa

Recomandarea NR. R (87) 15 a comitetului de ministri ai statelor membre ce reglementeaza utilizarea datelor personale in sectorul politienesc

Lista cu actele normative care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal in statele membre ale Uniunii Europene poate fi descarcata de aici

 

OPINII GRUPUL DE LUCRU ART. 29

Opinia 5/2010 adoptata la 13 iulie 2010

Opinia 4/2010 adoptata la 13 iulie 2010

Opinia 3/2010 adoptata la 13 iulie 2010

Opinia nr. 2/2010 privind publicitatea comportamentala online adoptata la 22 iunie 2010

Opinia nr. 1/2010 privind conceptele de “operator” si “persoana imputernicita de catre operator” adoptata la 16 februarie 2010

Opinia nr. 8/2009 adoptata la 1 decembrie 2009

Opinia nr. 7/2009 adoptata la 1 decembrie 2009

Opinia nr. 6/2009 adoptata la 1 decembrie 2009

Opinia nr. 5/2009 privind socializarea in retea online adoptata la 12 iunie 2009

Opinia nr. 4/2009 referitoare la Standardul international privind protectia vietii private si a datelor cu caracter personal al Agentiei Mondiale Antidoping (WADA), la dispozitiile relevante ale Codului WADA si la alte aspecte din domeniul vietii private, in contextul combaterii dopajului in sport de catre WADA si organizatiile (nationale) antidoping adoptata la 6 aprilie 2009

Opinia nr. 3/2009 referitoare la proiectul de decizie a Comisiei privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal catre persoanele care prelucreaza date cu caracter personal, stabilite in tari terte, in temeiul Directivei 95/46/CE adoptata la 5 martie 2009

Opinia nr. 2/2009 privind protectia datelor cu caracter personal ale copiilor adoptata la 11 februarie 2009

Opinia nr. 1/2009 referitoare la propunerile de modificare a Directivei 2002/58/CE privind confidentialitatea si comunicatiile electronice adotata la 10 februarie 2009

 

Legislatie Interna

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanța de Urgență nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Legea nr. 278 din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Ordonanța de Urgență nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Legea nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic*) – Republicare

Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice – REPUBLICARE*)

Ordin nr.52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Ordin nr.75 din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor

 

MENU
Translate »